Vaid Rajendra Kumar Jain Ayurvedic Cum Panchkarma Clinic

 

92, Bazar Lane,
Near Jain Mandir,
Bhogal, Jangpura,
New Delhi-110014
Ph. No. 011-24374591

 

Dr. Rahul Gupta: 09810492275

 

Email: drrahul@rkjainayurveda.com